Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Kinh phí thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đợt 2 năm 2017

Ngày 24/01/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh  đã ký ban hành Quyết định số 292/QĐ-UBND Chấp thuận chi trả kinh phí thực hiện theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu (đợt 2) năm 2017 cho các đơn vị, địa phương, số tiền: 16.410.949.819 đồng (117 đối tượng).

- Các Sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố sử dụng kinh phí hoạt động của đơn vị để chi trả trợ cấp 01 lần bằng 03 tháng tiền lương theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Trường Cao đẳng Kinh tế tài chính Vĩnh Long và Liên đoàn Lao động huyện Tam Bình sử dụng nguồn thu và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị để chi trả cho các đối tượng, số tiền: 760.583.860 đồng.

(Kèm theo danh sách tổng hợp kinh phí thực hiện).

Theo đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giao Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định./.

                             (T.Trang nguồn CV 292/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan