Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Đính chính Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Thành Phước, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh

Ngày 24/01/2018, Ông Lữ Quang Ngời – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 163/QĐ-UBND Đính chính Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Thành Phước, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể như sau:

- Tại Phụ lục 1 Biểu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cột Nguồn vốn thực hiện các gói thầu dịch vụ tư vấn số 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6, 7 ghi là: Ngân sách tỉnh.

- Nay xin đính chính lại cho đúng là: Ngân sách thị xã.

Theo đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

                 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                    (T.Trang nguồn QĐ 163/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan