Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Về việc phê duyệt đề án cơ cấu đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025.

Ngày 12/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 63/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án cơ cấu đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025, với mục tiêu: chyển đổi và hình thành cơ cấu đầu tư hợp lý, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư công và chất lượng thể chế quản lý đầu tư công; thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu. Cụ thể:

- Tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn với kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch vay, trả nợ công.

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý đầu tư công trong tất cả các khâu của quy trình quản lý đầu tư công, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của đầu tư công.

- Xác định rõ vai trò và định hướng đầu tư công theo nguồn vốn và các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Tỷ trọng vốn đầu tư nhà nước bình quân đạt khoảng 10 - 11% GDP.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

M.Nguyệt (Quyết định số 63/QĐ-TTg) 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan