Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Long

Ngày 12/01/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-CP về điều cỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Long, Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) có tổng diện tích tự nhiên: 152.573ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp là 113.582 ha (chiếm 74,4%)

- Đất phi nông nghiệp là 38.991ha (chiếm 25,56%), đất đô thị là 10.021 ha

Căn cứ vào Nghị quyết này, UBND tỉnh tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh./.

M.Nguyệt (nguồn Nghị quyết số 04/NQ-CP)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan