Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống vỉa hè, cống thoát nước đường Nguyễn Văn Thảnh, thị xã Bình Minh (Đoạn từ cầu Cái Vồn lớn đến đường Phan Văn Quân).

Ngày 17 tháng 01 năm 2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống vỉa hè, cống thoát nước đường Nguyễn Văn Thảnh, thị xã Bình Minh (Đoạn từ cầu Cái Vồn lớn đến đường Phan Văn Quân). Theo Quyết định đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án như sau:

-              Các gói thầu dịch vụ tư  vấn: 1.463.590.393 đồng;

-              Gói thầu dịch vụ phi tư vấn: 50.181.824 đồng;

-              Các gói thầu xây lắp: 18.280.521.600 đồng;

Tổng cộng giá các gói thầu:   19.794.293.817 đồng

Tổ chức thực hiện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.               

                                                       H. Thắm (nguồn Quyết định số 103/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan