Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.  Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh với một số nội dung chính như:

Nội dung kiểm tra: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kiểm soát TTHC; Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 08/7/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;  Việc giải quyết và niêm yết công khai TTHC, công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; Việc sử dụng, khai thác hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính; Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

- Thành phần đơn vị được kiểm tra, gồm:

+ Đối với sở, ngành: Lãnh đạo sở, ngành; Đại diện lãnh đạo Văn phòng sở; Công chức đầu mối phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Các phòng, ban có liên quan đến TTHC được giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Lãnh đạo Phòng Nội vụ; Các phòng ban có liên quan đến TTHC được giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Công chức đầu mối phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

+ Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; Công chức phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Công chức đầu mối phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Các công chức khác có liên quan đến TTHC được giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

            H. Thắm (nguồn Quyết định số 87/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan