Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thời, huyện Vũng Liêm.

Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Ông Trần Hoàng Tưu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng thị xã Bình Minh. Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung sau:

-              Các gói thầu dịch vụ tư  vấn: 1.321.996.824 đồng;

-              Các gói thầu dịch vụ phi tư vấn: 28.492.052 đồng;

-              Các gói thầu xây lắp: 16.155.466.114 đồng.

Tổng cộng giá các gói thầu:   17.505.954.990 đồng.

Tổ chức thực hiện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                                                                                H. Thắm (nguồn Quyết định số 81/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan