Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông tin văn bản mới
Thông báo ngưng làm việc 1/2 ngày thứ 7 hàng tuần

Thực hiện theo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Mục số 4 của công văn 4672/UBND-TH ngày 20/11/2017; Kể từ ngày 01/01/2018, Sở Xây dựng ngưng làm việc 1/2 ngày thứ 7

Xem Thông báo 20143/TB-SXD

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan