Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 07/12/2017 ông Lữ Quang Ngời - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 2606/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể:

- Đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng văn bản QPPL góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

- Thực hiện tốt hoạt động kiểm tra văn bản QPPL, kịp thời phát hiện những văn bản có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, đề ra giải pháp xử lý, khắc phục, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản QPPL. 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã, đảm bảo công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL được thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả và chất lượng cao. 

- Thực hiện đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục ban hành văn bản QPPL, kịp thời thể chế đầy đủ các chủ trương chính sách theo sự phân công, phân cấp của Trung ương; từng bước nâng cao và hoàn hệ thống văn bản QPPL tại địa phương, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của các văn bản QPPL.

- Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, đúng  thẩm quyền và trình tự theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện, chú trọng sự phối hợp giữa cơ quan tham mưu ban hành văn bản QPPL và cơ quan được giao làm đầu mối thực hiện thẩm định, kiểm tra văn bản QPPL.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

                                                            H.Ngân (nguồn 2606/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan