Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Về việc ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long.

Ngày 07/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2601/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long.

(Đính kèm Quy định quản lý)

Giao Giám đốc Sở Xây dựng,  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

M.Nguyệt (Quyết định số 2601/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan