Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thành phố Vĩnh Long, tại xã Trường An, thành phố Vĩnh Long.

Ngày 07/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2602/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp thành phố Vĩnh Long, tại xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2021/QĐ-UBND, ngày 19/9/2017.

(Đính kèm Quy định quản lý)

Giao Giám đốc Sở Xây dựng,  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường An, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

M.Nguyệt (Quyết định số 2602/QĐ-UBND) 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan