Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Thành lập Hội đồng tuyển chọn phươn án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít:

Ngày 29/11/2017, UBND huyện Mang Thít đã có Quyết định số 4127/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn phươn án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít, gồm các thành viên sau:

1/ Ông  Đoàn Thanh Bình, Giám đốc sở Xây dựng Vĩnh Long, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng Vĩnh Long,- Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn.

2/  Ông Trần Hoài Hiệp, Phó giám đốc sở xây dựng Vĩnh Long, Chủ tịch Hội kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Long, phó Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn.

3/ Ông Nguyễn Chí Quyết, Phó CT.UBND huyện,  phó Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn.

4/ Ông Phan Dương Ngọc Trọng, GĐ.BLDAĐTXD huyện (chủ đầu tư), phó Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn.

5/ Ông Nguyễn Quốc Duy, Phó giám đốc sở xây dựng Vĩnh Long (KTS), Thành viên.

6/ Ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng phòng Quy hoạch Kiến trúc sở Xây dựng (KTS) – Thành viên.

7/ Ông Trần Lê Triều Thất, Trưởng phòng Thẩm tra Trung tâm giám định chất lượng xây dựng Vĩnh Long (KTS), Thành Viên.

8/  Bà Bùi Nguyệt Linh, Phó trưởng phòng Quản lý Xây dựng sở Xây dựng Vĩnh Long (KS), Thành viên.

9/  Ông Nguyễn Công Luận, Giám đốc công ty cổ phần TVXD Vĩnh Long (KTS), Thành viên.

10/ Ông Huỳnh Minh Luôn - Trung tâm qui hoạch xây dựng Vĩnh Long  (KTS) – Thành viên.

11/ Ông Phan Ngọc Chuẩn, Phó Trưởng phòng  Kinh tế và Hạ tầng huyện - Thành viên kiêm tổ trưởng Tổ Thư ký.

12/ Bà Mai Minh Nguyệt - Chuyên viên phòng Quy hoạch Kiến trúc sở Xây dựng Vĩnh Long - Thành viên kiêm Thư ký.

13/ Ông Võ Hữu Đức, Phó chánh VP.VPHĐND-UBND huyện - Thành viên.

- Hội đồng tuyển chọn phương án có trách nhiệm: Thực hiện đánh giá, cho điểm, xếp hạng và lựa chọn phương án đáp ứng cao nhất các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật, kinh tế và tiến độ của dự án, báo cáo kết quả cho Ban chỉ đạo xây dựng công trình trụ sở làm việc UBND huyện Mang Thít. Kết quả đánh giá của Hội đồng là cơ sở để Ban chỉ đạo trình UBND huyện xem xét, lực chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít.

Hội đồng tuyển chọn phương án tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 4127/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan