Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân tỉnh, tại xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long.

Ngày 04/12/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2563/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân tỉnh, tại xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, theo Quyết định số Quyết định số 2228/QĐ-UBND, ngày 18/10/2017.

(Đính kèm Quy định quản lý)

Giao Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

M.Nguyệt (Quyết định số 2563/QĐ-UBND) 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan