Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện chế độ phụ cấp và đồng phục cho người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20/11/2017 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4672/UBND-TH giải quyết đề xuất, kiến nghị của Sở Nội vụ về việc thống nhất tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ 7 hàng tuần trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể:

1. Về chi trả chế độ phụ cấp cho những người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng, sinh viên đại học tăng cường, những người hoạt động không chuyên trách (cấp xã) theo số lượng quy định tại Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh (cấp tỉnh không quá 03 người, cấp huyện không quá 10, cấp xã không quá 05 người).

          - Thực hiện chi trả phụ cấp cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 6, Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông  tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Riêng các đối tượng còn lại khi có nghị định mới của Chính phủ ban hành (đã gửi tỉnh đóng góp lần 2), Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định.

2. Về quy định chế độ đồng phục và định mức số tiền trang bị đồng phục cho những người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để làm căn cứ bố trí, phân bổ kinh phí triển khai thực hiện đồng phục theo quy định.

- Thực hiện đúng theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 1717/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt mẫu đồng phục đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh.

3.  Thống nhất theo đề xuất : Tiếp tục làm việc buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với các đơn vị: Công an tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và UBND cấp huyện.

4. Thống nhất cho các cơ quan: Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch, Sở Xây dựng ngưng tổ chức làm việc 1/2 ngày thứ bảy hàng tuần (theo như kiến nghị của các cơ quan, đơn vị). Riêng UBND huyện Tam Bình và UBND huyện Trà Ôn vẫn tổ chức làm việc 1/2 ngày thứ bảy hàng tuần.

5. Thống nhất cho UBND cấp huyện tự quyết định trong việc sắp xếp và tổ chức làm việc buổi sáng thứ 7 hàng tuần đối với cấp xã.

Đồng thời, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn cho các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố biết để thực hiện đúng theo quy định./.

                                                                             H.Ngân (nguồn 4672/UBND-TH)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan