Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Quy chế phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23/11/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính với tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính và Bưu điện tỉnh phối hợp để giải quyết thủ tục hành chính theo một trong các hình thức sau đây khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

- Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.     

Cụ thể, yêu cầu của việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

1. Đối với Bưu điện

a) Bảo đảm chất lượng dịch vụ: An toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường xuyên, kịp thời, đảm bảo bí mật thông tin hồ sơ của cá nhân, tổ chức đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trong việc thực hiện dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

b) Tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức.

c) Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

d) Bảo đảm vai trò của Bưu điện trong việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; sự phối hợp giữa Bưu điện với tổ chức, cá nhân và cơ quan, ban ngành trong giải quyết thủ tục hành chính.

e) Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chất lượng dịch vụ chuyển phát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

a) Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Trường hợp giải quyết quá hạn mà không phải do lỗi của nhân viên bưu điện thì phải có văn bản xin lỗi gửi đến tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian xin gia hạn trả kết quả.

b) Không yêu cầu bổ sung thêm thành phần hồ sơ, quy cách hồ sơ; yêu cầu, điều kiện;… ngoài các nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền công bố thủ tục hành chính trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và cơ quan giải quyết có trách nhiệm chứng minh; không thu phí, lệ phí ngoài mức phí quy định tại văn bản pháp luật hiện hành và quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh.

 Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

                                                          H.Ngân (nguồn 25/2017/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan