Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh bổ sung thiết kế và dự toán xây dựng công trình Trường Mầm non Hoa Sen, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh

Ngày 27/11/2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 2525/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh bổ sung thiết kế và dự toán xây dựng công trình Trường Mầm non Hoa Sen, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh.

Điều chỉnh bổ sung thiết kế và dự toán xây dựng công trình Trường Mầm non Hoa Sen, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, cụ thể tại Khoản 8 và Khoản 10 Điều 1 của Quyết định số 401/QĐ-UBND, ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh, như sau:

1. Bổ sung các giải pháp thiết kế chính của công trình (tại Khoản 8 Điều 1):

- Hạng mục đường dây trung thế 12,7kV+trạm 37,5kVA: Lắp mới trạm biến áp 1x37,5kVA và kéo mới một đoạn dây trung thế.

- Mua sắm thiết bị giảng dạy và học tập.

2. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (tại Khoản 10 Điều 1) bao gồm các chi phí sau: Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị (giảng dạy, học tập, PCCC); Chi phí quản lý DA; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Chi phí khác; Chi phí dự phòng; Chi phí bồi thường GPMB; Chi phí hạng mục đường dây trung thế 12,7kV+trạm 37,5kVA

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 401/QĐ-UBND, ngày 06/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nga (Nguồn 2525/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan