Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Phim trường truyền hình Vĩnh Long.

Ngày 01/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Phim trường truyền hình Vĩnh Long đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 19/10/2017

Giao Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long có trách nhiệm triển khai, thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Xem quy định quản lý đính kèm

M.Nguyệt (nguồn 2553/QĐ-UBND) 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan