Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần:

Ngày 16/11/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Đối tượng áp dụng:

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

2. Doanh nghiệp nhà nước bao gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con.

- Công ty TNHH một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chuyển thành công ty TNHH Một thành viên.

3.  Công ty TNHH Một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ (gọi tắt là doanh nghiệp cấp II).

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Vốn điều lệ chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phiếu, mệnh giá 01 cổ phần là mười nghìn đồng Việt Nam (10.000đồng).

Nghị định này được ban hành ngày 16/11/2017,có hiệu lực từ ngày 01/01/2018./.

                                                                             M.Nguyệt(nguồn 126/2017NĐ-CP)

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan