Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Giao 59,8m2 đất tại phường 3, thành phố Vĩnh Long cho UBND thành phố Vĩnh Long quản lý.

Ngày 20/11/2017, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2476/QĐ-UBND về việc giao 59,8m2 đất, thửa 305, tờ bản đồ số 6, tại phường 3, thành phố Vĩnh Long cho UBND thành phố Vĩnh Long quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Vị trí và ranh giới khu đất được  xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính số 68/2017 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 11/10/2017.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 3, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

   Quyết định  này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành./.        

                                                                                   T.Trang (nguồn 2476/QĐ-UBND).

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan