Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Giao đất tại xã Chánh An, huyện Mang Thít cho Trường mẫu giáo Tuổi Thơ IV

Ngày 20/11/2017, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND về việc giao 1.380,9m2 đất, thửa 410, tờ bản đồ 18, tại xã Chánh An, huyện Mang Thít cho Trường mẫu giáo Tuổi Thơ IV, quản lý, sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo, loại đất (DGD).

    Giao 45,4m2 đất, thửa 411, tờ bản đồ số 18, tại xã Chánh An, huyện Mang Thít cho UBND xã Chánh An, huyện Mang Thít quản lý vào mục đích đất giao thông.

Vị trí và ranh giới khu đất được  xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính số 61/2017, 61/2017 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 20/10/2017.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Thít, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Chánh An, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Tuổi thơ IV, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

   Quyết định  này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành./.        

                                                                                   T.Trang (nguồn 2473/QĐ-UBND).

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan