Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra.

            Ngày 17/11/2017 UBND tỉnh đã ký báo cáo số 308/BC-UBND về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017. Trong đó, Về cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính:

   - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 14/12/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh đạo đức công vụ hướng vào phục vụ nhân dân giai đoạn 2016-2020([1]); triển khai đề án tổng thể tổ chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, đã có 8/8 huyện, thị, thành phố đã đưa vào vận hành bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức; đã đưa vào vận hành hệ thống Một cửa liên thông, vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và hệ thống một cửa liên thông cấp huyện tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo công khai, minh bạch quá trình giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng theo yêu cầu Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ điện tử. Kết quả Chỉ số CCHC (Par Index) năm 2016 của tỉnh được xếp hạng 34/63 tỉnh, thành phố.

- Trong thời gian qua, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh có những bước cải thiện và chuyển biến tích cực, theo kết quả công bố PCI năm 2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỉnh Vĩnh Long đạt 62,76 điểm, xếp hạng 6/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2015 và vượt lên đứng thứ 2 trong 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong 6 vị trí thuộc nhóm rất tốt của cả nước. Để tiếp tục cải thiện PCI của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2017 và những năm tiếp theo cả về điểm số và thứ hạng của tất cả các chỉ số thành phần, nhất là 4 chỉ số giảm điểm (Tiếp cận đất đai; Chi phí thời gian; Thiết chế pháp lý và Chi phí không chính thức), ngày 26/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09 /CT-UBND chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tập trung tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long.

- UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính; Các ý kiến, những nội dung kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh đều được thể chế bằng văn bản hành chính cụ thể, rõ ràng. Đặc biệt là trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, công việc đã giao. Hàng tháng đều có nhận xét, đánh giá cụ thể mức độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, nêu cụ thể những nhiệm vụ các sở, ngành chưa thực hiện, còn tồn đọng. Đến nay, việc thu hồi nợ tạm ứng ngân sách, việc thực thi các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm toán đã được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc./.

                                                                                       H.Ngân (nguồn 308/BC-UBND)

 Quay lại In bài viết

Các tin liên quan