Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trùng tu khu mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu, như sau:

Nhằm trùng tu khu mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, gắn với phát triển sản phẩm du lịch, tọa điểm nhấn cho du lịch địa phương. 

Ngày 30/10/2017, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2314/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trùng tu khu mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu.

Theo đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long được giao làm chủ đầu tư công trình.

Tổ chức tư vấn lập dự án được giao cho Liên danh Chi nhánh công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622, xí nghiệp khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng với công ty Trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Chaos. 

Địa điểm xây dựng: Xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm; Diện tích sử dụng đất: 6.300 m2.; dự án nhóm C; loại công trình dân dụng, cấp III, tổng mức đầu tư khoảng 19 tỷ, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đó tỉnh An Giang hỗ trợ chi phí bồi hoàn giải phóng mặt bằng 01 tỉ đồng; Dự án thực hiện 02 năm 2018-2019.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                        Hải Yến ( nguồn 2314/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan