Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng:

Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng là Tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng.

Ngày 13/11/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1785/QĐ-TTg về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng, cụ thể:

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

- Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng.

- Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến lĩnh vực đấu thầu qua mạng.

Quy định về kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo: Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngoài ra còn quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các thành viên Ban Chỉ đạo, Thư ký Ban Chỉ đạo

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành../.

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 1785/QĐ-TTg)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan