Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Cho Công ty Công nghiệp Đồng bằng (Trách nhiệm hữu hạn) thuê 732,5m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long.

   Ngày 16/11/2017, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 2448/QĐ-UBND về việc Công ty Công nghiệp Đồng bằng (TNHH), địa chỉ trụ sở chính số 74/4 đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

   Thời hạn thuê đất: 29 năm – đến ngày 01/01/2046 ( là thời hạn còn lại của Hợp đồng thuê đất trước đây – số 45/HĐ.TĐ ngày 21/9/1996).

   Hình thức thuê đất: trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

Vị trí và ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính số 158/2017, do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 17/10/2017.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9, Giám đốc Công ty Công nghiệp Đồng bằng (TNHH), Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định  này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành./.          

                                                                                   T.Trang (nguồn 2448/QĐ-UBND).

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan