Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 23/10/2017, Ông Lữ Quang Ngời – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2258/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Quy chế).

Theo đó, Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế này.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xem Quy chế đính kèm

                                                        T.Trang (nguồn QĐ 2258/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan