Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu Hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2364/QĐ-UBND  Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu Hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chủ tịch UBND  tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hải Yến (nguồn 2364/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan