Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Vĩnh Long từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 (giai đoạn chuẩn bị đầu tư).

Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2363/QĐ-UBND  Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Vĩnh Long từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (giai đoạn chuẩn bị đầu tư). Cụ thể điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu tư vấn số 4 là 360 ngày, thay cho thời gian đã phê duyệt là 180 ngày.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Công Thương triển khai thực hiện và điều chỉnh hợp đồng gói thầu nêu trên đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hải Yến (nguồn 2363/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan