Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình Công viên truyền hình Vĩnh Long

Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2362/QĐ-UBND Điều chỉnh Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình Công viên truyền hình Vĩnh Long. Cụ thể điều chỉnh khoản mục chi phí bồi thường GPMB là 99.642.761.897 đồng; Thay cho chi phí bồi thường GPMB đã phê duyệt là 82.909.675.766 đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Hải Yến (nguồn 2362/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan