Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Quyết định phê duyệt Thiết kế và dự toán xây dựng công trình Đường Vườn Ổi, phường 3, thành phố Vĩnh Long (Phần phát sinh).

  Ngày 13/10/2017, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long ký Quyết định số 204/QĐ-SXD về việc phê duyệt Thiết kế và dự toán xây dựng công trình Đường Vườn Ổi, phường 3, thành phố Vĩnh Long (Phần phát sinh).

- Tên công trình: Đường Vườn Ổi, phường 3, thành phố Vĩnh Long (Phần phát sinh).

- Nội dung và quy mô đầu tư:  290m tường chắn đất. Tường chắn có móng, đà, giằng, cột bằng bê tông cốt thép trên nền bê tông lót đá 40x60. Tường xây gạch thẻ dày 180.

-  Loại, cấp  công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

- Chủ đầu tư: Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vĩnh Long.

- Nguồn vốn: Sử dụng trong tổng mức đầu tư của công trình . Vốn ngân sách Nhà nước (Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ).

- Địa điểm xây dựng: Phường 3, thành phố Vĩnh Long.

- Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Mekong.

Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng hiện hành và lưu ý yêu cầu, kiến nghị của Sở Xây dựng tại Kết quả thẩm định số 1569/KQTĐ-SXD ngày 13/10/2017.

Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                   Minh Thảo (Nguồn 204/QĐ-SXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan