Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông báo
Thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng hạng mục Hoàn trả hạ tần kỹ thuật hệ thống cấp nước thuộc công trình Nâng cấp bờ bao sông Đông Thành (từ vàm Phù Ly đến ranh xã Đông Thành) xã Đông Bình, thị xã Bình Minh.

  Ngày 29/9/2017, Sở Xây dựng Vĩnh Long ban hành Kết quả thẩm định số 1492/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng hạng mục Hoàn trả hạ tần kỹ thuật hệ thống cấp nước thuộc công trình Nâng cấp bờ bao sông Đông Thành (từ vàm Phù Ly đến ranh xã Đông Thành) xã Đông Bình, thị xã Bình Minh.

- Tên công trình: Hoàn trả hạ tần kỹ thuật hệ thống cấp nước thuộc công trình Nâng cấp bờ bao sông Đông Thành (từ vàm Phù Ly đến ranh xã Đông Thành) xã Đông Bình, thị xã Bình Minh.

- Nội dung và quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến 784m gồm ống PVC D90, D60 và thay 38 đồng hồ. Đấu nối lại phụ kiện đồng hồ bằng ống PVC D90, D60. Lắp đặt bổ sung ống lồng qua lộ PVC D27 nằm trong PVC D42. Hoàn trả lại mặt bằng bê tông, gạch tàu. Mương đặt ống (200-300)x500.

-  Loại, cấp  công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước (Nguồn sự nghiệp thủy lợi và các nguồn sự nghiệp khác).

- Địa điểm xây dựng: Xã Đông Bình, thị xã Bình Minh.

- Nhà thầu lập thiết kế - dự toán xây dựng: Trung tâm Giám định Chất lượng Xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định thiết kế dự toán xây dựng công trình Hoàn trả hạ tần kỹ thuật hệ thống cấp nước thuộc công trình Nâng cấp bờ bao sông Đông Thành (từ vàm Phù Ly đến ranh xã Đông Thành) xã Đông Bình, thị xã Bình Minh. Chủ đầu tư căn cứ kết quả thẩm định trên để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành./. 

                                                                   Minh Thảo (Nguồn 1492/SXD-QLXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan