Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Cầu Ngang trên tuyến đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, thành phố Vĩnh Long.

Ngày 02/11/2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 2339/QĐ-UBND về việc điều chỉnh  thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình CầuNgang trên tuyến đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, thành phố Vĩnh Long

+ Quy mô và giải pháp thiết kế điều chỉnh, bổ sung:

- Bổ sung hạng mục xây dựng cầu tạm bằng gỗ tại vị trí cách tim cầu chính về phía thượng lưu (bên trái dự án) 15m, chiều dài 28m, rộng 0,80m.

- Bổ sung hạng mục nén tĩnh cọc (40x40)cm và (35x35)cm cho mố, trụ cầu và tường chắn sau mố; Điều chỉnh hạng mục "ép xiên cọc BTCT (40x40)cm, L=48m trên cạn" thành "ép thẳng cọc BTCT (40x40)cm, L=48m trên cạn".

- Bổ sung hạng mục xây dựng rãnh thoát nước dọc phía chợ phường 3 (mố B).

- Bổ sung phụ trợ thi công xà mũ trụ bằng hệ thép hình.

- Nâng cao độ đáy bệ trụ từ -2,2m lên -1,2m.

+ Điều chỉnh Dự toán xây dựng công trình: Chi phí xây dựng; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư XD; Chi phí khác; Chi phí dự phòng; Chi phí hỗ trợ GPMB.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1667/QĐ-UBND, ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Anh Tuấn (Nguồn 2339/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan