Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Ngày 03/11/2017 UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt Quyết định số 2357/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Công bố kèm theo quyết định này 33 (Ba mươi ba) thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong các lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Giám định tư pháp xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Quy hoạch – kiến trúc, Hạ tầng kỹ thuật và lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (có phụ lục kèm theo).

Các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Giám định tư pháp xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Quy hoạch – kiến trúc, Hạ tầng kỹ thuật và lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long trước đây đã được bãi bỏ tại tại Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Theo đó, Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm:

- Niêm yết công khai đầy đủ danh mục và nội dung các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Căn cứ cách thức thực hiện của từng TTHC được công bố tại quyết định này, bổ sung vào Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.

- Tổ chức thực hiện đúng của các TTHC được công bố kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                          H.Ngân (nguồn 2357/QĐ-UBND)

Xem Quyết định 2357/QĐ-UBND

Quyết định 2356/QĐ-UBND

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan