Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 10/10/2017, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 896 về tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-BCĐ896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân  và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạch là tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng và thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của Trung ương; Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; Công tác triển khai phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gồm: Tổ chức triển khai, xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân cư trên địa bàn tỉnh; Triển khai cấp số định danh cá nhân; Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin; Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia khác và Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ngành; Tổ chức tổng kết thực hiện Đề án 896 và xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 896 trong năm 2018…

Bên cạnh đó, Kế hoạch đã giao Công an tỉnh – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo giúp Trưởng Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                          T.Tâm (nguồn 88/QĐ-BCĐ896)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan