Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên, đẩy mạnh thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X.

Ngày 30/10/2017 ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Chỉ thị  số 14/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo:

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

- Tăng cường và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã, huyện, đặc biệt là các xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn.

- Rà soát, bổ sung các chính sách giảm nghèo đặc thù của tỉnh. Gắn kết kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững với các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các ấp, xã đặc biệt khó khăn; phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại các xã đặc biệt khó khăn, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, ưu tiên người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống chính sách giảm nghèo hiện hành và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững nhằm cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch trong việc hưởng thụ dịch vụ công và phúc lợi xã hội, trong thu nhập và đời sống giữa thành thị và nông thôn. Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ưu đãi và tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác gắn với chính sách khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng mô hình giảm nghèo một cách có hiệu quả. Khuyến khích và mở rộng hoạt động tạo việc làm công cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân trên địa bàn thông qua các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn. Khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, hướng dẫn người nghèo tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, vươn lên khá giả.

- Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình./.

                                                                  H.Ngân (nguồn 14/CT-UBND)       

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan