Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Trà Ôn - tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 31/10/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 2317/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Trà Ôn - tỉnh Vĩnh Long.

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Trà Ôn - tỉnh Vĩnh Long với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng cộng có 17 công trình, dự án với tổng diện tích 161.989,3 m2 (diện tích đất trồng lúa 11.766,0 m2), trong đó:  Có thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất: 05 công trình/dự án;  Công trình phát sinh mới không có trong quy hoạch: 12 công trình/dự án.  

- Chia theo phân cấp đầu tư: Công trình/dự án cấp quốc gia: 01 công trình/dự án;   Công trình/dự án cấp tỉnh: 07 công trình/dự án; Công trình/dự án cấp huyện: 09 công trình/dự án.  

- Về chủ trương đầu tư: Công trình/dự án có chủ trương đầu tư: 05 công trình/dự án; Công trình/dự án chưa có chủ trương đầu tư: 12 công trình/dự án.

Giao Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trà Ôn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

 

Anh Tuấn (Nguồn 2317/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan