Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Thành lập Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng thuộc cục Kinh tế Xây dựng.

Ngày 11/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1069/QĐ-BXD về việc thành lập Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng thuộc Cục Kinh tế Xây dựng. Theo đó, Trung tâm được quy định vị trí và chức năng như sau:

Trung tâm Kinh tế Xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Kinh tế Xây dựng. Trung tâm có chức năng giúp Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng tổ chức xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về lĩnh vực kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị và hợp đồng xây dựng; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo nâng cao năng lực trong quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của Cục.

Trung tâm có tư cách pháp nhân về giao dịch, có con dấu theo mẫu quy định, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo sự ủy quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng và theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                   Hải Yến (nguồn 1069/QĐ-BXD)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan