Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở khóm 3, phường 3, Thành phố Vĩnh Long

Ngày 20/10/2017, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 2248/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở khóm 3, phường 3, thành phố Vĩnh Long giai đoạn 1 và giai đoạn 2, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh quy mô diện tích khu nhà ở khóm 3, phường 3, Tp.Vĩnh Long (gđ1+gđ2) từ 5,7ha xuống còn 5,296ha. 

- Điều chỉnh diện tích khoảng 216,9m2 đất tại dãy lô A, từ đất cây xanh và giao thông thành đất ở để xây dựng nhà.

 - Điều chỉnh khoảng 347,2m2 đất tại dãy lô D từ đất công viên cây xanh thành đất ở để phân thành 2 lô biệt thự (quy mô xây dựng 1 trệt, 2 lầu, mật độ xây dựng, khoảng lùi xây dựng tuân thủ theo quy hoạch được duyệt).

- Điều chỉnh diện tích khoảng 152m2 đất hẻm của dãy lô F và dãy lô G từ đất giao thông thành đất ở, để chuyển nhượng cho các hộ kế cận sử dụng làm sân vườn và không được phép xây dựng trên phần đất này để đảm bảo thông thoáng.

- Điều chỉnh diện tích khoảng 117,3m2 đất tại dãy lô K (3 lô biệt thự) từ đất giao thông thành đất ở, để chuyển nhượng chủ hiện tại sở hữu 3 lô biệt thự quản lý, sử dụng.

- Điều chỉnh diện tích khoảng 423m2 đất đường nội bộ giáp dãy lô N3 và dãy lô M từ đất giao thông thành đất ở để xây dựng nhà ở, và điều chỉnh khoảng 145,87m² đất ở thành đất giao thông, để điều chỉnh giải pháp chia lô của dãy lô L.

- Điều chỉnh diện tích khoảng 257,8m2 đất rạch cùn giáp dãy lô P từ đất rạch công cộng thành đất ở để xây dựng nhà ở.

Những nội dung khác vẫn giữ đúng theo quy hoạch khu nàh ở khóm 3, phường 3, thành phố Vĩnh Long đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Vân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 3, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

     T.Trang (nguồn QĐ 2248/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan