Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 101/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo Nghị quyết này thì thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước như sau:

- Bãi bỏ bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người có đơn đề nghị thuê nhà ở; bãi bỏ bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy đăng ký kết hôn trong hồ sơ thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (đối với trường hợp là vợ chồng) quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

- Bãi bỏ trường thông tin về chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc căn cước công dân) của người đề nghị thuê; số chứng minh thư nhân dân của các thành viên trong hộ gia đình trong đơn đề nghị thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD; đồng thời bổ sung thông tin về số định danh cá nhân.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

                                                                          Nam (nguồn Nghị quyết số 101/NQ-CP)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan