Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 09/10/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2153/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thuộc tỉnh được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

 Đồng thời, UBND tỉnh đã giao cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                                                                     H. Ngân (nguồn 2153/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan