Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Thành lập Hội đồng thẩm định dự án điều chỉnh quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 10/10/2017 ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 2155/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án điều chỉnh quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Hội đồng).

Hội đồng gồm 11 thành viên do Ông Trần Hoàng Tựu, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ:

- Tổ chức thẩm định dự án điều chỉnh quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Được trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành có liên quan nêu ở Điều 1 của Quyết định này để phục vụ cho công tác thẩm định.

- Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Ủy viên sử dụng con dấu, trang thiết bị và cơ sở vật chất của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                                                                     H. Ngân (nguồn 2155/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan