Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và bán tài sản trên đất Khu đất tại phường 1 và phường 2, thành phố Vĩnh Long

Ngày 29/9/2017, ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết định số 2101/QĐ-UBND về việc Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và bán tài sản trên đất Khu đất tại phường 1 và phường 2, thành phố Vĩnh Long, cụ thể như sau:                 

1. Vị trí, diện tích thửa đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất, mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất được quyết định đấu giá

a) Vị trí thửa đất: Phần đất đấu giá gồm 02 thửa đất như sau:

+ Thửa đất số 160; tờ bản đồ số 4; diện tích 28,1m2; loại đất ở đô thị (ODT); tọa lạc tại số 35, đường Bạch Đằng, phường 1, thành phố Vĩnh Long.

+ Thửa đất số 337; tờ bản đồ số 8; diện tích 142,0m2; loại đất ở đô thị (ODT), tọa lạc tại số 10, đường Phạm Hùng, phường 2, thành phố Vĩnh Long.

b) Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn chỉnh.

c) Tài sản gắn liền với 02 thửa đất: Gồm 02 căn nhà, như sau:

+ Căn nhà số 35, đường Bạch Đằng, phường 1, thành phố Vĩnh Long (nhà cấp 3, với qui mô: 01 trệt + 02 lầu, trên có sân thượng; kết cấu chịu lực bằng BTCT; giá trị chất lượng còn lại của nhà là 31%), thuộc thửa đất số 160, tờ bản đồ số 4.

+ Căn nhà số 10, đường Phạm Hùng, phường 2, thành phố Vĩnh Long (nhà cấp 3, với qui mô: 01 trệt + 01 lầu, trên có sân thượng; kết cấu chịu lực bằng BTCT; giá trị chất lượng còn lại của nhà là 50%), thuộc thửa đất số 337, tờ bản đồ số 8.

d) Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT).

đ) Hình thức: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và bán tài sản trên đất.

e) Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất được quyết định đấu giá.

 3. Tên và địa chỉ của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 39, đường Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long, Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở Vĩnh Long và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

T.Trang (nguồn QĐ 2101/QD-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan