Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 2, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 19/9/2017,Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2020/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 2, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long   

Cụ thể điều chỉnh tại Khoản 4; Khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 2238/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh, như sau:     

- Điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư (Khoản 4, Điều 1)

Tại Quyết định Công suất chôn lấp thiết kế: 74.000 tấn; Khu tập kết, phân loại rác: 1.000 m2; Khu chôn lấp rác hợp vệ sinh: 35.000 m2; Đường giao thông: 600 m2.

Nay điều chỉnh bổ sung: Công suất chôn lấp thiết kế: 77.900 tấn; Khu tập kết, phân loại rác: 1.000 m2; Khu chôn lấp rác hợp vệ sinh: 35.000 m2; Đường giao thông: 600 m2; Hệ thống máy bơm gồm: 01 máy bơm chìm, 01 máy bơm hỏa tiển, 02 tủ điều khiển bơm và 02 kim thu sét.

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư (Khoản 7, Điều 1): Trong đó gồm có: Chi phí xây dựng, Chi phí thiết bị , Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án, chi phí khác, chi phị dự phòng, chi phí bồi thường GPMB.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2238/QĐ-UBND, ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Công cộng tỉnh Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Tuấn (Nguồn 2020/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 54
Tất cả: 34305