Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật năm 2015) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính Phủ).

Ngày 18/9/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký Công văn số 3787/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau: 

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 407/UBND-NC ngày 09/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định của Luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương; việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải gắn với việc rà soát, đánh giá, xem xét, dự kiến bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm kịp thời loại bỏ những quy định lạc hậu, mâu thuẫn, chồng chéo, không đúng thẩm quyền, không minh bạch, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xử lý kịp thời các sai phạm theo hướng:

+ Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo, thẩm định trong trường hợp văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

+ Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật.

+ Tập trung nguồn lực, bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.

                                                                                       H. Ngân (nguồn 3787/UBND-NC)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan