Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Long

Ngày 01/9/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1917/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

Ban chỉ đạo gồm 17 thành viên do ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch, các Quyết định và các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính.

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền về tình hình kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

- Nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực cải cách hành chính theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                                       H.Ngân (nguồn 1917/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan