Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ngày 13/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn số 1367/TTg-KSTT về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu như sau:

            Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện hướng dẫn đầy đủ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai minh bạch thông tin về thủ tục hành chính, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính.

            Giao các Bộ, ngành địa phương phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

            Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính, đề xuất các giải pháp nhằm liên kết, chia sẻ, kết nối giữ liệu tránh đầu tư dàn trải./.

T.Trang (nguồn CV 1367/TTg-KSTT).

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan