Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Thông tin văn bản mới
Nghị quyết về việc chủ trương thực hiện cơ chế vay lại Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án Thành phố Vĩnh Long , vay vốn WB.

Theo đó, thống nhất chủ trương thực hiện cơ chế vay lại Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án Thành phố Vĩnh Long , vay vốn WB với những nội dung sau:

Tên dự án: Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long.

Mục tiêu dự án: Cải thiện khả năng tiếp cận với hạ tầng cơ sở cơ bản ở những khu vực thu nhập thấp, nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng chính nhằm tăng cường tính kết nối và phát triển đô thị đồng bộ, hướng tới phát triển đô thị xanh, bền vững và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường năng lực quy hoạch, quản lý đô thị tích hợp với ứng phó biến đổi khí hậu của thành phố Vĩnh Long.

Nội dung đầu tư xây dựng:

Hợp phần 1- Nâng cơ sở hạ tầng cấp 3 trong khu vực thu nhập thấp: Đầu tư xây dựng hạ tầng cấp 3 cho 3 khu thu nhập thấp (LIA): LIA 1, LIA 3 và LIA 4 tại Phường 2 và Phường 3. Các công việc bao gồm: Nâng cấp Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường hẻm, đầu tư đồng bộ cùng với hệ thống thoát nước, hoàn trả hệ thông cấp nước, vệ sinh môi trường và điện chiếu sáng công cộng.

Hợp phần 2- Nâng cấp cơ cở hạ tầng cấp 1, 2 ưu tiên: Gồm các hạng mục công trình: Cải tạo sông Kinh Cụt; Cải tạo sông Cầu Lầu; Xây dựng đường ranh phường 2- Phường 9 ( phía trước trường Nguyễn Trường Tộ); Xây dựng đường Bờ kênh phường 3,; Xây dựng đường Võ Văn Kiệt.

Hợp phần 3- Tái định cư: bao gồm các hoạt động về đền bù giải phóng mặt bằng và bí trí  các hộ di dời và khu vực tái định cư đã có sẵn hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Hợp phần 4- Hỗ trợ thực hiện và hỗ trợ kỹ thuật: tập trung vào hỗ trợ, tiến hành rà soát các quy hoạch, kế hoạch của ngành; Hỗ trợ cho việc quy hoạch sử dụng đất một cách tốt hơn; các hỗ trợ nhằm đảo bảo hỗ trợ nhằm đảm bảo các đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển xanh, thiết kế xanh; Thúc đẩy sự phát triển cho các không gian công cộng và các cơ sở hạ tầng dành cho người khuyết tật, người già. Hỗ trợ  kỹ thuật cho các thành phố trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các quy hoạch của thành phố, và Tư vấn hỗ trợ cho Ban Quản lý dự án trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Thời gian thực hiện dự án: 06 năm, kể từ thời điểm ký Hiệp định (năm 2017).

Tổng mức đầu tư: 54,644 triệu USD; tương đương 1.245 tỷ đồng.

Nguồn vốn:  + Vốn vay WB: 35 triệu USD, tương đương 798 tỷ đồng.

                        + Vốn đối ứng: 19.644 triệu USD, tương đương 447 tỷ đồng.

Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đồng thời tiến hành các thủ tục theo quy định hiện hành để triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết./.                                                                                                                               Hải Yến ( nguồn NQ số 65/NQ-HĐND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Hình liên kết

 

Thông tin truy cập

Đang xem: 24
Tất cả: 34342