Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Giải quyết khiếu nại tố cáo
Quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra

Ngày 27/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

           Nghị định này gồm có 4 Chương với 27 Điều, quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

          Theo đó, đối tượng áp dụng theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP như sau:

           1. Cơ quan quản lý nhà nước, thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước;

          2. Cơ quan thanh tra nhà nước, thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

          3. Đối tượng thanh tra; người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra.

          Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2015 và bãi bỏ Điều 56, Điều 57 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra./.

                                                                                                                Anh Tuấn (Nguồn 33/2015/NĐ-CP)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan