Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Giải quyết khiếu nại tố cáo
Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt quyết định Quy định chi tiết chế độ báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo:

- Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có trách nhiệm báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập tại sở ban ngành, địa phương mình quản lý về Thanh tra tỉnh.

- Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh báo cáo các loại gồm: Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trung ương và cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước từng cấp.

- Chánh thanh tra các sở, Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và báo cáo công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, đơn vị mình về Thanh tra tỉnh.

- Chánh Thanh tra các sở, Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố báo cáo các loại gồm: Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Chánh Thanh tra tỉnh trong  phạm vi hoạt động của đơn vị mình.

- Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, dự thảo báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành theo yêu cầu của Trung ương, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ khi ký ban hành./.

                                                                                                               H.Ngân (nguồn 260/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan