Liên kết web

Hình liên kết

    

Công bố thông tin năng lực - Tổ chức

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức đợt 1/2019 [13/02/2019] 

Ngày 25/1/2019, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành quyết định số 13/QĐ-SXD quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức đợt 1/2019

Thông báo kết quả đánh giá chứng chỉ năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [08/10/2018] 

Ngày 05/10/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành thông báo số 1457/TB-SXD thông báo kết quả đánh giá chứng chỉ năng lực của tổ chức tham gia hoạt ...

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức [08/10/2018] 

Ngày22/8/2018, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-SXD Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức [08/10/2018] 

Ngày 11/7/2018, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-SXD Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức [08/10/2018] 

Ngày 02/4/2018, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-SXD Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức [19/09/2018] 

Ngày 14/5/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-SXD cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức (QĐ 30/QĐ-SXD) [19/09/2018] 

Ngày 30/1/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-SXD ngày 30/1/2018 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Các tin khác: