Liên kết web

Hình liên kết

    

Công bố thông tin năng lực - Tổ chức

Thông báo kết quả đánh giá chứng chỉ năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long [08/10/2018] 

Ngày 05/10/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành thông báo số 1457/TB-SXD thông báo kết quả đánh giá chứng chỉ năng lực của tổ chức tham gia hoạt ...

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức [08/10/2018] 

Ngày22/8/2018, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-SXD Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức [08/10/2018] 

Ngày 11/7/2018, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-SXD Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức [08/10/2018] 

Ngày 02/4/2018, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-SXD Quyết định cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức [19/09/2018] 

Ngày 14/5/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-SXD cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức (QĐ 30/QĐ-SXD) [19/09/2018] 

Ngày 30/1/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-SXD ngày 30/1/2018 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Quyết định về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức [27/06/2018] 

Ngày 11/6/2018, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

Các tin khác: