Liên kết web

Hình liên kết

    

Cơ cấu tổ chức

     Sở Xây Dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của UBND tỉnh.

     Sở Xây Dựng chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Xây Dựng và các Bộ Ngành có liên quan khác.

      Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

      I. Ban lãnh đạo:           

            1. Giám đốc: Đoàn Thanh Bình

            2. Phó Giám đốc: Trần Hoài Hiệp

            3. Phó Giám đốc: Huỳnh Hữu Đức

            4. Phó Giám đốc: Nguyễn Quốc Duy

      II. Các Phòng chuyên môn:

            1. Văn phòng Sở

            2. Phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng

            3. Phòng Quy hoạch Kiến trúc

            4. Phòng Quản lý Xây dựng

            5. Chi cục Giám định xây dựng       

            6. Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản

           7. Thanh tra sở

       III. Các Đơn vị trực thuộc: 

           1. Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở

           2. Trung tâm Quy hoạch xây dựng Vĩnh Long

           3. Trung tâm giám định chất lượng xây dựng